การขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
ภายใต้โครงการขนาดเล็กด้านการจัดการน้ำเสียและขยะมูลฝอยชุมชน

นายชวลิต สังข์ทอง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 8ว
นางสาววันเพ็ญ ทองรักษา นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

..............................................................................................................................................................

 

สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายให้การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินโครงการขนาดเล็กด้านการจัดการน้ำเสียและขยะมูลฝอยชุมชน มีพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสิ้น จำนวน 78 แห่ง เป็นกลุ่มเป้าหมายด้านการจัดการขยะมูลฝอย จำนวน 18 แห่ง คัดเลือกพื้นที่ที่อยู่นอกกลุ่ม cluster (สถานีกำจัดขยะรวม) 15 แห่ง ในกลุ่ม cluster ที่มีสภาพพื้นที่เป็นเกาะและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ จำนวน 3 แห่ง กลุ่มเป้าหมายด้านการจัดการน้ำเสีย จำนวน 60 แห่ง ประกอบด้วยลุ่มน้ำเสื่อมโทรม 5 ลุ่มน้ำ ได้แก่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน 16 แห่ง ลุ่มน้ำท่าจีน จำนวน 20 แห่ง ลุ่มน้ำบางปะกง จำนวน 16 แห่ง ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จำนวน 1 แห่ง ลุ่มน้ำลำตะคองตอนล่าง จำนวน 3 แห่ง และพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเกาะ จำนวน 4 แห่ง สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายด้านการจัดการน้ำเสียชุมชน ตามนโยบายและพื้นที่เป้าหมายการจัดการน้ำเสียชุมชน (พ.ศ.2552-2559) ของกรมควบคุมมลพิษ (http://www.reo13.go.th/DataService/envi/wastwater-goal.pdf) ซึ่งได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายระยะเร่งด่วน สำหรับพื้นที่ที่มีคุณภาพน้ำเสื่อมโทรม เขตควบคุมมลพิษ ชุมชนเมืองขนาดใหญ่และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ให้ดำเนินงานในช่วงปี 2552-2555
ลุ่มน้ำบางปะกง ในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 10 แห่ง ได้คัดเลือกให้ดำเนินการ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เทศบาลตำบลบางวัว เทศบาลตำบลเกาะขนุน เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี และเทศบาลตำบลบางปะกง ส่วนพื้นที่ที่เหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบต้องจัดเตรียมความพร้อมของพื้นที่เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมต่อไป
พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเกาะ จังหวัดตราด จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลเกาะช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้
ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก จังหวัดระยอง จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เทศบาลเมืองบ้านฉาง
รวมพื้นที่ดำเนินการ 9 พื้นที่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเสนอโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
การพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามกรอบแนวทางการจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินโครงการขนาดเล็กด้านการจัดการน้ำเสียและขยะมูลฝอยชุมชนทั้งนี้ สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ได้ร่วมดำเนินการดังนี้
1.  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 ประชุมและตรวจสอบพื้นที่ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน  5 แห่ง ดังนี้

 

ภาพประชุมชี้แจงและหารือ ณ ทสจ.ฉะเชิงเทรา

1)      เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์  จัดหาพื้นที่สำหรับก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก เป็นที่ดินของวัดสนามจันทร์ พื้นที่ประมาณ 2 งานกว่า ทั้งสองฝั่งมีน้ำเสียรวมกันประมาณ 30-50 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เทศบาลฯ ต้องดำเนินการขอใช้พื้นที่ก่อสร้างระบบจากวัดสนามจันทร์ พร้อมศึกษาความเหมาะสมและปรับแบบระบบบำบัดน้ำเสียให้สอดคล้องกับพื้นที่

ภาพตรวจสอบพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

2)      เทศบาลตำบลบางวัว มีพื้นที่สำหรับก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก เป็นที่ดินของเทศบาลฯ พื้นที่ประมาณ 30 กว่าไร่ แต่ไม่สามารถประเมินปริมาณน้ำเสียเข้าระบบได้ เนื่องจากไม่มีท่อรวบรวมน้ำเสียมายังระบบ และน้ำเสียทิ้งไหลมาจากหลาย อปท.ไหลรวมลงคลองสำโรงในพื้นที่เทศบาลฯ ที่ประชุมแนะนำให้ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ รองรับน้ำเสียจากชุมชนของเทศบาลฯ กลุ่มเดียวประมาณ 500 หลังคาเรือน รองรับน้ำไม่ถึง 200 ลูกบาศก์เมตร/วัน และใช้พื้นที่ประมาณ 2-3 ไร่ โดยให้เทศบาลฯ ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและปรับแบบระบบบำบัดน้ำเสียให้สอดคล้องกับพื้นที่

ภาพตรวจสอบพื้นที่ของเทศบาลตำบลบางวัว

3)           เทศบาลตำบลเกาะขนุน จัดหาพื้นที่สำหรับก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก เป็นลำรางสาธารณะอยู่ในเขตเทศบาลฯ บริเวณศูนย์ส่งเสริมอาชีพ พื้นที่ประมาณ 2 งาน เส้นทางการระบายน้ำเสียของเทศบาลฯ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ฝั่งซ้ายของถนนมีท่อรวบรวมน้ำเสียลงลำรางสาธารณะอยู่แล้ว ส่วนฝั่งขวาบริเวณตลาดเกาะขนุน เดิมน้ำทิ้งไหลลงคลองท่าลาด ไม่มีท่อรวบรวมมายังลำรางฯ ที่ประชุมแนะนำให้ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวม 1 ระบบบริเวณลำรางฯ บำบัดน้ำเสียทั้งสองฝั่งถนน โดยเชื่อมจากฝั่งขวาบริเวณตลาดมาบำบัดที่ระบบเดียวกัน โดยให้เทศบาลฯ ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและปรับแบบระบบบำบัดน้ำเสียให้สอดคล้องกับพื้นที่

ภาพตรวจสอบพื้นที่ของเทศบาลตำบลเกาะขนุน

4)      เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี จัดหาพื้นที่สำหรับก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก ตั้งอยู่บริเวณศาลาท่าน้ำ ตลาด 16 เขตเทศบาลฯ โดยการรวบรวมน้ำทิ้งชุมชนบริเวณตลาด 16 ก่อนปล่อยลงคลองสาธารณะมาบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำเสีย โดยให้เทศบาลฯ ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและปรับแบบระบบบำบัดน้ำเสียให้สอดคล้องกับพื้นที่

ภาพตรวจสอบพื้นที่ของเทศบาลตำบลดอนฉิมพลี

5)           เทศบาลตำบลบางปะกง ยังไม่พร้อมดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็กในปีนี้ ที่ประชุมแนะนำให้จัดเตรียมพื้นที่ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กเพื่อขอรับการสนับสนุนภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ปี 2554
ทั้งนี้ เทศบาลตำบลพนมสารคาม พื้นที่อยู่ในเป้าหมายการจัดการน้ำเสียของกรมควบคุมมลพิษ ได้ประสาน ทสจ.ฉะเชิงเทรา ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ปี 2553 ซึ่งที่ประชุมรับให้เสนอโครงการได้ เนื่องจากเทศบาลตำบลบางปะกง ยังไม่เสนอในปีนี้ ทั้งนี้ให้ ทสจ.ฉะเชิงเทรา บรรจุโครงการเข้าแผนปฏิบัติการฯ โดยประสานเทศบาลฯ ให้จัดทำเอกสารข้อมูลต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ของแผนปฏิบัติการฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน

  1. วันที่ 2-3 ธันวาคม 2551 ประชุมและตรวจสอบพื้นที่ในเขตจังหวัดตราด จำนวน 2 แห่ง คือ เทศบาลตำบลเกาะช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้  สรุปได้ว่าท้องถิ่นไม่สามารถปรับแบบรายละเอียดให้สอดคล้องกับพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียได้ทันตามเงื่อนไขสำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ที่ประชุมแนะนำให้ท้องถิ่นดำเนินการปรับแบบรายละเอียดฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ปี 2554
  2. ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก จังหวัดระยอง จำนวน 2 พื้นที่นั้น สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ได้บรรจุโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็กทั้งสองพื้นที่ดังกล่าวไว้ในแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งขั้นตอนต่อไปจะต้องมีการประเมินความพร้อมของพื้นที่เช่นเดียวกับลุ่มน้ำบางปะกงและพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเกาะ

9 ธันวาคม 2551