สืบเนื่องจาก  ได้มีพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 
และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2545 ใช้บังคับแล้วนั้น จึงทำให้มีการจัดตั้ง

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ขึ้นมาโดยการยุบรวมภารกิจของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3  
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม   และศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 3 กระทรวงสาธารณสุขเข้าด้วยกัน โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ 6 จังหวัดคือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว และฉะเชิงเทรา

ปัจจุบัน ( 1 ต.ค. 2560 )ได้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่รับผิดชอบใหม่ โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) มีพื้นที่รับผิดชอบ 6 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ
โดยสำนักงานฯ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 31/2 ม.4 ถ.พระยาสัจจา
ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุร

 
     
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 สำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
31/2 หมู่ 4 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-282381,3  โทรสาร 038-275420