สืบเนื่องจาก  ได้มีพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 
และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2545 ใช้บังคับแล้วนั้น จึงทำให้มีการจัดตั้ง

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ขึ้นมาโดยการยุบรวมภารกิจของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3  
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม   และศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 3 กระทรวงสาธารณสุข เข้าด้วยกัน
มีพื้นที่รับผิดชอบ 6 จังหวัดคือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว และฉะเชิงเทรา โดยสำนักงาน ตั้งอยู่ที่ 31/2 ม.4 ถ.พระยาสัจจา
ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุร

     
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 สำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
31/2 หมู่ 4 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-282381,3  โทรสาร 038-275420