..Menu..
 
ความเป็นมา  

 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ

 • ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนได้กำหนดไว้ในกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2549 โดยให้ส่วนราชการเปิดโอกาสให้ประชาชน
  เข้ามามีส่วนร่วมซึ่งเป็นการกำหนดช่องทาง หรือกลไกในการให้ข้อมูลข่าวสารและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้ส่วนราชการ
  ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม หรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง และได้พัฒนาเพิ่มระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนที่มีคุณภาพมากขึ้น
 • การประเมินผลจะพิจารณาจากการะบวนการบริหารราชการและการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เพื่อกระตุ้นการปรับระบบราชการ
  สู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการของ
  ประชาชนและเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
 • การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ
  ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม
  กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา โดยระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน มี 5 ระดับ คือ

ระดับการให้ข้อมูล เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นการสื่อสารทางเดียว แต่เป็นระดับที่สำคัญ เพราะเป็นการเริ่มต้นที่ส่วนราชการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการอื่นๆ ต่อไป
ระดับการปรึกษาหารือ เป็นการรับฟังความคิดเห็น โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น บอกข้อปัญหา และข้อเสนอแนะต่างๆ กับส่วนราชการ
ระดับการเข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการกำหนดนโยบาย การวางแผนงาน/โครงการ
การมีส่วนร่วมในระดับนี้ อาจดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามาร่วม

ระดับการร่วมมือ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในบทบาทหรือฐานะหุ้นส่วนหรือภาคีในการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ
ระดับการเสริมอำนาจประชาชน เป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งเป็นระดับของการมอบอำนาจการตัดสินใจให้ประชาชนเป็นผู้กำหนด

 • เพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินงานการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการ
  ปฏิบัติราชการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) มีคณะทำงานร่วมพัฒนาระบบราชการ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (คำสั่งที่ 22/2551) มาดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และเพิ่มเติมคณะทำงานฯ (คำสั่งที่ 12/2552)

โดยกำหนดขั้นตอนการทำงาน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1

 • ประสานผู้ที่เกี่ยวข้องในการทบทวนและวิเคราะห์ภารกิจหลักหรือยุทธศาสตร์การดำเนินงาน รวมทั้งกำหนดกรอบแนวคิดและแนวทางที่เหมาะสมในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
 • จัดประชุมคณะทำงานภาคประชาชนเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2552
 • คัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพื่อจะดำเนินงานตามตัวชี้วัด พร้อมกำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน แนวทางในการดำเนินงาน
 • จัดให้มีช่องทางในการรับ-ส่งข้อมูลข่าวสาร และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่กำหนดเช่น เว็บไซต์ของ สสภ.13, ข่าวสาร สิ่งแวดล้อมฯ เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 2

 • เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแผนงาน/โครงการ รวมทั้งรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินงานในปี 2552 ตามช่องทางในการ รับ-ส่งข้อมูลข่าวสาร ให้ทุกฝ่ายได้รับทราบ
 • จัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่กำหนด

ขั้นตอนที่ 3

 • ดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนงาน/โครงการ
 • ติดตามความก้าวหน้าและจัดทำรายงานความก้าวหน้าเพื่อให้ สสภ.5 (นครปฐม) สรุปนำเสนอต่อ ปกท.ทส. เป็นรายไตรมาส
 • เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

ขั้นตอนที่ 4

 • ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานโดยระบุปัจจัยสนับสนุนปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการในปีต่อไป
 • เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของ สสภ. 13 ข่าวสารสิ่งแวดล้อมฯ เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 5

 • จัดทำแนวทางหรือแผนงาน/โครงการแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
 • จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน แนวทางหรือแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553