..Menu..
 
  คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน  
  

 คำสั่ง สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ที่ 22/2551 ลงวันที่ 9 เมษายน 2551
     เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานร่วมพัฒนาระบบรชการ

 คำสั่งสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ที่ 12/2552
    เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเินินการตัวชี้วัด "ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
    ในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฺฏิบัติราชการของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) "

  คำสั่งสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ที่ 18/2552
     เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานร่วมพัฒนาระบบราชการ (เพิ่มเติม)