..Menu..
 
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552    
รายงานโครงการสร้างเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำบางปะกง
เรื่อง : ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
และร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

เนื้อหาในเล่ม

 
บทนำ
สภาพทั่วไปอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลการดำเนินงาน
สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
...............................................................................................................
รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมตาตัวชี้วัดเรื่อง"การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ ปี 2552 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-กันยายน 2552
สรุปผลการเสวนา "เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเฝ้าระวังคุณภาพลุ่มน้ำแม่น้ำบางปะกง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ภาพพิธีเปิดป้ายสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติและเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเฝ้าระวังคุณภาพลุ่มน้ำบางปะกง
รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมตาตัวชี้วัดเรื่อง"การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ ปี 2552 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2552
ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และประชาชน ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2552
โครงการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติเพื่อการเตือนภัย
 
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
   

รายงานโครงการสร้างเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำบางปะกง
ตัวชี้วัดที่ 4 : ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
และร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ภาพการจัดอบรมการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอย่างง่าย แก่เยาวชน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2551
ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน จังหวัดฉะเชิงเทรา