สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)
Click here
Click here
Click here
Click here
Click here
Click here
Click here
Click here
เว็ปไซต์สำคัญ

  กระทรวง

    หน่วยงานต่างๆ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงสาธารณสุข


กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
ศาลปกครอง
ศาลยุติธรรม
ศาลรัฐธรรมนูญ
สภากาชาดไทย
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
สำนักงบประมาณ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(กลต)
สำนักงานคณะกรรมการข้่าราชการพลเรือน(ก.พ.)
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สภาพัฒน์)
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.)
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องพระราชดำริ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.)
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักพระราชวัง
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
31/2 หมู่ 4 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี  20000 โทรศัพท์ 038-282381,3   โทรสาร 038-275420