สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)
Click here
Click here
Click here
Click here
Click here
Click here
Click here
Click here
 
เครือข่ายเว็บไซต
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค   หน่วยงานต่างๆ  
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 ปราจีนบุรี
http://www.dnp.go.th/MFCD3/index.htm
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย)
http://tkbg.circlecamp.com/index.php?page=aboutus
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำ ลุ่มน้ำยม
http://www.yomwatershed.com
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครสวรรค์) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
http://www.fca16.com/
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) http://portal.dnp.go.th/p/Phrae

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร
http://www.geocities.com/nong
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี) ส่วนศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ http://www.dnp.go.th/NPRD/
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี) ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ http://www.rid.go.th/water/
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กรมควบคุมมลพิษ
http://www.aqnis.pcd.go.th
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น) ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์ http://www.msds.pcd.go.th
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่11 (สุราษฎร์ธานี) http://www.forest.go.th/suratthani_11/
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง http://www.seub.or.th/
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน http://www.hydro-1.net/
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี) สำนักป้องกันและควบคุมไฟป่า
http://www.dnp.go.th/forestfire/
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า
ทะเลน้อย
http://www.dnp.go.th/tln/index.htm

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา)

ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่ http://www.soonnuerfirecontrol.go.th
หน่วยงานระดับกรม ทส. ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าฉะเชิงเทรา http://www.oocities.org/forestfirecontrol13/?201614
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าดอยตุง
http://www.doitung.go.th
ส่วนวิเทศสัมพันธ์
http://128.199.121.151/dia2015/
ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่า 6 (ยโสธร)
http://www.nursery6.org
หุ้นส่วน ฟื้นฟูทะเลสาบสงขลา
http://www.tei.or.th/songkhlalake/index.html
  สำนักชลประทานที่ 13
http://irrigation.rid.go.th/om13/2012/rid13-new.html
เว็บไซต์จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8http://water.dwr.go.th/wrro8/index.php/th/2014-06-30-08-10-14
  สำนักงานจังหวัดชลบุรี ศูนย์การประสานงานและข้อมูลพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ
ปากพนัง
http://www.pncenter.com
  สำนักงานจังหวัดระยอง ศูนย์เมขลา (ศูนย์ป้องกันและบรรเทาวิกฤติน้ำ) http://mekhala.dwr.go.th/
  สำนักงานจังหวัดจันทบุรี ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม http://www.thaiecomarket.com
  สำนักงานจังหวัดตราด  
  สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา  
  สำนักงานจังหวัดสระแก้ว  
เครือข่าย ทสม.ภาคตะวันออก      
           
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
31/2 หมู่ 4 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี  20000 โทรศัพท์ 038-282381,3   โทรสาร 038-275420