(1) ประสานและสนับสนุนการติดตามตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ด้านสิ่งแวดล้อม
    (2)  ประสานและสนับสนุนการติดตามตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาเหตุฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม
    (3)  เสนอแนะและให้คำปรึกษาทางวิชาการดำเนินงานด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการจัดการมลพิษในระดับพื้นที่
    (4) ประสานและร่วมการดำเนินงานด้านตรวจบังคับการและงานกฎหมายสิ่งแวดล้อม
    (5) พิจารณาการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ (Pre-EIA) และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
             ให้เป็นไปตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (Post-EIA)
    (6)  จัดทำฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่
    (7) ประสานการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือการดำเนินงานกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
    (8) เป็นวิทยากร สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สถาบันการศึกษา
           องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป
    (9)  เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   (10) ร่วมดำเนินการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาคและระดับพื้นที่

ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)
โทรศัพท์ (038) 282381,3 ต่อ 22