(1) วิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตลอดจนให้การสนับสนุน
            การวิเคราะห์แก่หน่วยราชการในพื้นที่
      (2) วิจัย และประสานการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม
      (3) พัฒนารูปแบบและวิธีการวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามมาตรฐานสากล
      (4) พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17025)
      (5) ให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการการวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม
      (6) ประสานงานดำเนินการติดตามตรวจสอบปัญหาและเหตุฉุกเฉินจากมลพิษเพื่อการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
      (7) ร่วมจัดทำรายงานสถานการณ์มลพิษในระดับภาคและระดับพื้นที่

ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)
โทรศัพท์ (038) 282381,3 ต่อ 24 ,25