(1) งานธุรการและงานสารบรรณ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป
           (2) งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล
           (3) งานการเงินการบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานต่าง ๆ ด้านการเงิน งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และการจัดทำบัญชีงบประมาณ
           (4) งานพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหา ตรวจรับ จัดทำทะเบียนพัสดุ ควบคุมการเบิกจ่าย พัสดุ เก็บรักษา ซ่อมบำรุง 
           (5) งานยานพาหนะและอาคารสถานที่ มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานยานพาหนะและอาคารสถานที่
           (6) ดำเนินงานพัฒนาระบบบริหารราชการ

ส่วนอำนวยการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)
โทรศัพท์ (038) 282381,3 ต่อ 13