(1)  จัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค โดยยึดหลักพื้นที่ภารกิจการมีส่วนร่วม
          (2)  ประสานนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
          (3)  ประสานการดำเนินงาน ตลอดจนติดตามประเมินผลแผนและมาตรการการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับภาค และในระดับจังหวัด        
          (4)  เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมแก่หน่วยงานรัฐ เอกชน และประชาชน ในจังหวัดและภูมิภาค
          (5) 
ติดตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
          (6)  สนับสนุนการจัดทำแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้กับจังหวัด
          (7)  ร่วมทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาคและระดับพื้นที่
          (8) พิจารณาตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ/การดูดทราย/การอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินตาม กม.ที่ดินมาตรา 9
          (9)  ร่วมดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ส่วนแผนสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)
โทรศัพท์ (038) 282381,3 ต่อ 16 ,18