(1) สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับภาค  
   (2) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
   (3) ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้วิชาการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั้งในระดับภาคและระดับท้องถิ่น
   (4) รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ แก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป
   (5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของประชาชน
   (6) ส่งเสริมการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดกระบวนการติดตามเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่
   (7) พัฒนารูปแบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น
   (8) ให้บริการข้อมูล เอกสาร สิ่งตีพิมพ์ และวีดีโอ ตลอดจนโปสเตอร์แก่กลุ่มเป้าหมาย
   (9)  ให้คำปรึกษาจัดทำหลักสูตร/คู่มือ/การจัดกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมแก่กลุ่มเป้าหมาย
  (10) จัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม
  (11) จัดทำรายงานประจำปีของสำนักงานฯ
  

ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)
โทรศัพท์ (038) 282381,3 ต่อ 20