(1) เสนอแนะและให้คำปรึกษาทางวิชาการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวังและเตือนภัยสิ่งแวดล้อม                         
       (2) ติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
       (3) พัฒนาระบบ รูปแบบที่เหมาะสมในการลดมลพิษสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนสามารถเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ด้วยตนเอง 
       (4) จัดทำและพัฒนาเว็บไซต์สำนักงาน ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมระดับภาค ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ และ
             ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   
       (5) พัฒนาระบบเตือนภัยด้านสิ่งแวดล้อม (War room)                                                                                 
       (6) เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       (7) เป็นวิทยากร สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
             องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป
       (8) พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในงานเฝ้าระวังและเตือนภัยสิ่งแวดล้อม

ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)
โทรศัพท์ (038) 282381,3 ต่อ 17