ด้านทรัพยากรธรรมชาติ  
     ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
      ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
      ทรัพยากรน้ำ
    ทรัพยากรดินและแร่ธาต
  พลังงานและการประหยัดพลังงาน
  ด้านสิ่งแวดล้อม
    มลพิษทางอากาศและเสียง
  มลพิษทางน้ำ  
 การจัดการขยะมูลฝอย 
  การคัดแยกขยะมูลฝอย
น้ำหมักจุลินทรีย์
    ปุ๋ยหมักอินทรีย์
  ธนาคารขยะรีไซเคิล
ด้านน้ำ
  การเฝ้าระวังและตรวจวัดคุณภาพน้ำอย่างง่าย
 
       

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0 3828 2381,3 ต่อ 20


       
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 สำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
31/2 หมู่ 4 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-282381,3  โทรสาร 038-275420